Hiện tại đã có danh sách cho chương trình Tập huấn truyền thống 2018. Các bạn vào xem danh sách và nhanh chóng tìm đội của mình nhé!*Lưu ý: Các lãnh đội gửi danh sách đội mình về mail Ban điều hành trước 12h trưa ngày 10/08.

View more latest threads same category: